Etyka psychoterapeuty psychodynamicznego odnosi się do KODEKSU ETYKI PSYCHOTERAPEUTY PTPPD

Relacje pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem

 • Terapia u psychoterapeuty powinna być poprzedzona ustaleniem metody pracy, długości oraz częstotliwości spotkań, miejsca spotkań oraz zasad finansowania. Relacja przerwać/zakończyć leczenie.
 • Psychoterapeuta nie może mieć kontaktów z osobami bliskimi pacjenta bez jego zgody. Wyjątek stanowi terapia prowadzona u dzieci, terapia u osób psychotycznych lub hospitalizowanych.
 • Psychoterapeuta nie powinien podejmować się leczenia osób bliskich lub znajomych.

Tajemnica i poufność

 • Psychoterapeuta ma obowiązek dochowania tajemnicy, co oznacza zachowanie poufności wszystkich informacji przekazywanych przez pacjenta oraz faktu udziału w terapii.
 • Tajemnica może być uchylona, na prośbę pacjenta lub (jeśli to możliwe) po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta, wówczas gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem jego życia lub życia czy zdrowia innych osób.
 • Psychoterapeuta musi uzyskać zgodę pacjenta na dokonanie zapisu elektronicznego sesji oraz przed użyciem materiałów pochodzących z zapisu psychoterapii do celów szkoleniowych, konferencyjnych, certyfikacyjnych.
 • Materiał uzyskany w pracy z pacjentem musi być starannie zabezpieczony przed możliwością zidentyfikowania pacjenta.

Prawa psychoterapeuty

 • Psychoterapeuta określa metodę pracy najkorzystniejszą dla pacjenta w oparciu o dokonaną przez siebie diagnozę.
 • Psychoterapeuta psychodynamiczny ma prawo ustalić granice w pracy terapeutycznej, w tym postępowanie w przypadku zachowań obraźliwych lub agresywnych ze strony pacjenta.
 • Psychoterapeuta psychodynamiczny ma prawo odmowy podjęcia leczenia, gdy uzna, że nie jest w stanie rzetelnie prowadzić psychoterapii, a także jeśli żądania pacjenta są nierealne albo szkodliwe dla niego lub otoczenia.

Postanowienia końcowe

Wszelkie skargi dotyczące naruszeń zasad etyki zawodowej przez psychoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej rozpatrują i rozstrzygają (zgodnie z zakresem kompetencji): Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Szczegółowe kompetencje wymienionych organów i tryb odwoławczy od postanowień określa Statut Towarzystwa.

Aksjologia psychoterapeuty psychodynamicznego

 1. Stoimy na stanowisku rozdzielności wiedzy nabytej według odpowiedniej teorii i procedur poznania od zasad postępowania profesjonalisty, co związane jest z różnymi źródłami zdań opisowych i normatywnych.
 2. Etykę psychoterapeuty psychodynamicznego uznajemy za pochodną etyki lekarza.
 3. Rozróżniamy etykę grupy zawodowej od indywidualnej moralności terapeuty i przyjmując wpływ nieświadomych procesów na jego aktywność dopuszczamy wewnętrzną konfliktowość terapeuty w tym zakresie, której nie jest w stanie znieść świadoma deklaracja neutralności aksjologicznej.
 4. Psychoterapię psychodynamiczną rozumiemy jako formę leczenia etnocentrycznego, podobnie jak pojęcia, na których się opiera i z których korzysta.
 5. Uważamy, że używając słowa „terapia”, winniśmy odwołać się do powszechnego, społecznego rozumienia znaczenia tego terminu, tożsamego z leczeniem. Stosując inne rozumienie tego słowa, subiektywnie lub metaforycznie nadużywamy zaufania pacjenta i zobowiązani być powinniśmy do podania mu nowego, własnego rozumienia, nowej definicji tego terminu. Podobna zasada winna obowiązywać termin patologia.
 6. Sądzimy, że powyższa zasada powinna obowiązywać przy używaniu terminu „pacjent”. Według naszego przekonania, pacjent to członek danej wspólnoty, który w świetle kryteriów przez nią stworzonych, wymaga zmiany funkcji psychicznych, sposobów zachowania, poprzez proces terapii. Kryteria te są w danej wspólnocie powszechnie przyjęte.
Dane do przelewu
Centrum Terapii Podzamcze Gabinet Psychoterapii Agnieszka Strzelec
70-563 Szczecin Koński Kierat 6/3
NIP: 852-213-39-51
Bank: ING Bank Śląski S.A. Konto: 81 1050 1559 1000 0092 2963 3863

powrót do strony głównej
© 2016-2020 Centrum Terapii Podzamcze. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: www.kreos-ama.pl, www.boria.pl